บทความที่ได้รับความนิยม

www.nfe.go.th

ด่วน แจ้งการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานระหว่าง กศน.อำเภอและเจ้าหน้าที่ประำจำศูนย์วิทยาศาสตร์ (รังสิต)

๑. ให้ กศน.อำเภอหรือ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลดำเนินการรับใบสมัครให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 เมษายน 2555 ให้เรียบร้อย และเน้นย้ำความถูกต้องของข้อมูล ก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์ เลขบัตรประชาชขน ให้ถูกต้อง เพื่อลดขั้นตอนในการส่งข้อมูลกลับมาแก้ไข
๒. กรณีหน่วยงานในจังหวัด ยังมีการบันทึกข้อมูลที่ลงวันที่ 2 เมษายน 2555 ยังไม่เสร็จสิ้น ให้ประสานและเร่งดำเนินงานให้ข้อมูลเสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ซึ่ง ทางเจ้าหน้าที่จะทำการปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ เวลา 24.00 น. ย้ำความถูกต้องของข้อมูล

ปล. หากยังมีหน่วยงานใด ที่กรอกลง excell จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ดี โดยเฉพาะเลขบัตรประชาชน ซึ่งจะผิดพลาดมากถึง 50 % ตามรายงานของ สำนักงาน กศน. ซึ่งทำให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขข้อมูล ดังนั้นขอ แนะนำให้ใช้ ระบบออนไลน์ในการ (กศน.และสสจ.)กรอกข้อมูลผู้สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nfe.go.th
ที่มา : http://ubon.nfe.go.th/joomla/

ข่าวด่วนสำนักงาน กศน..

ข่าวการศึกษาจากสำนักฯ

ข่าวสารจาก สถานบันทางไกลภาคกลาง